JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Szakirodalmi ajánlás az afázia, a dysarthria, a dadogás és a hadarás tanulmányozásához

 • Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest : ELTE BGGYTFK, 2006.

E könyvnek a megírását mindenekelőtt az indokolta, hogy számos olyan szociológiai aspektusa van a gyógypedagógiának
1. amellyel a gyógypedagógiai szakirodalom rendszerint nem vagy csak mellékesen foglalkozik, de a szociológiai irodalomban is csak ritkán érintik a gyógypedagógia számos illetékességi területét,
2. amelybe a gyakorló szakemberek és a két szakma elméletalkotói vagy igazgatását végzők elkerülhetetlenül belebotlanak, és
3. amelyek alapvető meghatározó keretfeltételei még a szűk értelemben vett gyógypedagógiai szakmai munkának is.
A könyv a Gyógypedagógiai szociológia címet viseli, és elsősorban gyógypedagógusok számára íródott. Mivel azonban a gyógypedagógia a fogyatékos ügy egészét jelenti, e könyv mindazon szakemberek érdeklődésére számot tarthat, akik a fogyatékos üggyel valamilyen kapcsolatba kerülnek. Ugyancsak olvasói közé számítja ez a mű a fogyatékosokat és családjaikat is, hiszen a gyógypedagógia mindenekelőtt érettük kell létezzen. A gyógypedagógia szociológiai aspektusainak elemzése nem helyettesíti a gyógypedagógia szaktudományait. Nem a gyógypedagógia alternatívája, hanem kerete és kiegészítője az ebben a műben szereplő szemléleti, megközelítési mód. A könyv a gyógypedagógia társadalmi beágyazottságát: a felvetődő problémák társadalmi eredetét, a megoldásukra való társadalmi igényt, a felhasznált eszközöket, a kiépült intézményeket, a szakemberképzést, a gyógypedagógusok és a fogyatékosok kapcsolatát, a gyógypedagógia kompetenciáját stb. tárgyalja. A mondanivaló három nagy részre osztható. Az első rész a fogyatékosokat, a második a gyógypedagógusokat, a harmadik pedig a gyógypedagógia egészét vizsgálja.

 • Bánréti Zoltán (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest : Corvina, 1999.
 • Csóti Marianna: Te és a többiek - A társas kapcsolatok építésének praktikái. Budapest : Pro Die Kiadó Kft, 2006

A könyv fiataloknak és idősebbeknek egyaránt széles körű útmutatással szolgál a társas érintkezés minden területén. Ha fejleszteni akarjuk emberi kapcsolatainkat, ha le akarjuk küzdeni azokat a félelmeinket, szorongásainkat, amelyek megnehezítik az ismerkedést vagy a beilleszkedést, ezt a könyvet haszonnal forgathatjuk. Azok is számos hasznos dolgot sajátíthatnak el, akik számára a legfőbb problémát a kommunikációs félreértések okozzák, elsősorban nem verbális jelek, üzenetek elégtelen ismerete miatt. Marianna Csóti könyve a helyes önértékelés kialakításában is segít, hiszen nem építhetünk ki jó kapcsolatokat a családtagjainkkal, munkatársainkkal, partnerünkkel, ha nem ismerjük jól önmagunkat. Ezenkívül praktikus életvezetési, ismerkedési tanácsokkal szolgál, részletesen ismerteti a mindennapi kommunikáció részét képező testbeszéd elemeit, jelentésüket. A párbeszédes példák révén elsajátíthatjuk az egyes szituációkban tanúsítható megfelelő viselkedést, reakciókat.

 • Erdélyi Andrea: Nézd a kezem! Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

Többéves kutatómunka és gyakorlati alkalmazás tapasztalatai alapján készült ez a módszeradaptáció, mely főként szociális és pedagógiai területen dolgozóknak a nem beszélő emberekkel való kommunikációhoz nyújt segítséget. Magyarországon eddig nem létezett hasonló kommunikációs rendszer. Ezt a hiányt szeretné pótolni ez a kiadás. A könyv segítségével létrejöhet egy országosan egységes, egyszerű, logikus, áttekinthető, könnyen tanítható gesztusnyelv, amely a magyar nyelv és életmód sajátosságait veszi figyelembe. Szakemberek, segítők és szülők számára nyújt megfelelő áttekintést, pontos irányelveket és konkrét példákat a gesztusnyelv egyénre szabott alkalmazásához. A könyvhöz CD melléklet is tartozik!

 • Gondolatok a beszédről - Aforizmák, szállóigék, közmondások. Budapest : Démoszthenész Egyesület, 1999
 • Hámori József: Az emberi agy asszimetriái. Pécs : Dialóg campus, 1999.
 • Horváth M. Szabolcs (szerk.): A kommunikáció fejlődése és idegi eredetű zavarai. A beszéd kóros állapotai és a nyelvi zavarok. Budapest : Animal-Med Kft., 2001.
 • Horváth M. Szabolcs: Neurofoniátria. A beszédfejlődés és a beszéd zavarai. Budapest : Animal-Med. Kft., 1996.
 • Juhász Ágnes - Bittera Tiborné (közrem.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Budapest : Új Múzsa, 1999
 • Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest : Osiris Kiadó, 2002

"A könyv (...) alighanem a legfontosabb írásművek egyike, ami hosszú évek óta Magyarországon megjelent. Szakkönyv a javából - de sokkal több is annál. Tárgya jószerint körülhatárolhatatlan. Ugyanarról szól, amiről a világirodalom legnagyobb remekművei: az emberről. Az ember sorsának - születése körülményeiből, környezete adottságaiból, az őt körülvevő társadalom értékvilágából óhatatlanul következő és bárki máséval összehasonlíthatatlan - alakulásáról. Azon belül hangsúlyozottan a sérült ember és közvetlen környezete, a sérült ember és a társadalom kapcsolatáról. Mindenekelőtt az ő, a sérült ember szemszögéből. És az ő emberi szükségleteit figyelembe véve. Azaz egy olyan kérdéshalmazról, amelynek kezelése a mindenkori jelen és a mindenkori társadalom gondolkodásmódjának függvénye. S amelynek megoldása vagy megoldatlansága itt és most - Magyarországon, a huszonegyedik század elején; a közös európai kultúra határvidékén; egy politikai rendszer-váltás, társadalmi szemléletváltás, ki tudja, meddig húzódó korszakhatárán - az ország értékvilágának hűséges képe is. A könyv különleges értéke, hogy ennek az értékvilágnak a gazdagítását szolgálja. Tudatosan vállalt témája valamennyi - jogi, intézményi, pedagógiai - vonatkozásának ismertetésével. S minden szavával arra törekszik, hogy a szeretet értékrendjét érvényesítve hatástalanítsa azt a szemléletet, amely mindmáig képtelen volt megteremteni és intézményesíteni az egészséges és sérült emberek gyümölcsöző együttélésének társadalmi és anyagi előfeltételeit. Hadd legyek elfogult: talán azért áll hozzám olyan közel ez a könyv - közelebb, mint akárhány irodalmi remekmű -, mert szakkönyv létére is egyértelműen és félreérthetetlenül szól mindannyiunkhoz. Mert mint egy tükörben ismerjük fel benne önmagunkat. A kép, amit felismerünk, korántsem hízelgő. De hiteles. Egyvalamit sugall, de azt parancsoló erővel: rajtunk múlik, a jóakaratunkon, hogy az a kép megváltozzék. S hitelét veszítse."

 • Katona Ferenc - Siegler János: A rehabilitáció gyakorlata. Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt., 2007

A szerzők lépésről lépésre leírják, hogyan kell az egyes rehabilitációs beavatkozásokat végrehajtani. Csupán egy-egy mondatban foglalják össze az indikációt, utalnak a feltételekre, meghatározzák ki illetékes szakmailag a beavatkozásokra, hol történhet (korházi osztály, járóbeteg-ellátás, otthoni kezelés). Bizonyos mértékű alapot is nyújthat egy-egy beavatkozás minőségbiztosítási hátteréhez. Az orvosi rehabilitáció praktikuma néhol fedésbe kerülhet az ápolási gyakorlattal, ezeket a területeket a szerzők tudatosan világítják meg. Mindaz, ami konkrét feladat-végrehajtásban az egyes fejezetekben szerepel, nemcsak azoknak szól, akik szakmailag közvetlenül illetékesek, hanem azoknak a szakorvosoknak is, akik a tevékenységet indikálják és felügyelik. Így egyformán érdeklődésre tarthat számot a traumatológusok, az ortopéd szakorvosok, a reumatológusok, az ideggyógyászok, nőorvosok, az urológusok, az orr-fül-gégészek és nem utolsósorban a háziorvosok körében.

 • Krommer Éva (szerk.): Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába : Szöveggyűjtemény. Pécs : Comenius Bt., 1996.
 • Leel-Őssy Lóránt: A megbénult ember. Remények és esélyek agyi érbetegségeknél. Budapest : Leel-Őssy L., 1988
 • Münnich Ákos: Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához. Budapest : Didakt Kiadó, 2007.

Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiájának fontos eleme a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci integrációja. A tanulmánykötetben a szerkesztő - aki a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet szociál- és munkapszichológiai tanszékén dolgozik - a fenti cél megvalósítását segítő elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat, kutatási eredményeket ad közre. Ezek ismerete valamennyi munkaadó számára fontos. A könyv anyaga a témakör széles spektrumát öleli fel: alapvető, kiinduló információként megismerhetjük a megváltozott munkaképességű emberek életvitelének és munkavállalásának jellemzőit. Vizsgálják a kérdést munkaadói és munkavállalói szempontból egyaránt. Nagyon hasznos az AMIT - Aktuális Munkaköri Információ-és Tudástár ismertetése is. A kötet végén a problémák összegzése a kutatás során szerzett tapasztalatok tükrében, illetve a diszkrimináció okainak vizsgálata található. Minden tanulmányt alapos irodalomjegyzék tesz teljessé.

 • Münnich Ákos: Pszichológiai szempontok a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez. Budapest : Didakt Kiadó, 2006

A kötetben a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai és hallgatói a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése érdekében végzett kutatásainak anyagát adja közre. A tanulmányok sokoldalúan közelítik meg a témát, vizsgálják mind a munkavállalói, mind a munkaadói szempontokat, kutatják a megoldás eléréséhez szükséges beavatkozási pontokat. A probléma összetett, felvet munka-és szervezetpszichológiai, ergonómiai, pedagógiai, egészségpszichológiai vonatkozásokat is, a szélesebb gazdasági-társadalmi közegbe ágyazottan. Ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat, megoldásokat a könyv különböző fejezetei, tanulmányai. Saját kutatásaik mellett a nemzetközi tapasztalatokról is beszámolnak. Összefoglalják a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését támogató szolgáltatásokat, képzéseket, programokat.

 • Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készségfejlesztése. Budapest : Századvég Kiadó, 2002.
 • Osmanné Sági Judit - Erdélyi Alisza: Mi a neuropszichológia? Budapest : Magvető Kiadó, 1982.
 • Subosits István (szerk. és összeáll.): Szemelvénygyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből. Budapest : Tankönyvkiadó, 1986.
 • Vízi E. Szilveszter [et. al.](szerk.): Agy és tudat. Budapest : Books in Print Kiadó, 2001.

 

AFÁZIA

 • Cseh Katalin - Hegyi Ágnes: Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

A gyakorlatanyag a globális afáziában szenvedő betegek beszéd-, írás- és olvasásképességének helyreállítását célozza. Elengedhetetlen eszköze a betegnek és a kezelőjének egyaránt, sőt a beteg családtagjai számára is nagyon hasznos segítség a terápia során.

 • Engl, Eva Maria [et al.]: Gyakorlatok az afázia terápiájához. Budapest : Medicina, 1990.
 • Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák. Javaslat az afázia kognitív nyelvi terápiájára. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

A szerző részben a nemzetközi viszonylatban már ismert afáziaterápiákat ismerteti magyar nyelven, részben azt az utat vázolja, amely saját elméletéhez, a kognitív nyelvi terápia kidolgozásához vezetett. A kötet második részében magát a terápiát ismerteti, amely a globális afáziás betegek nyelvi képességeinek teljes rehabilitációját célozza meg. A könyvhöz külön gyakorlatgyűjtemény tartozik.

 • Kertész A.: Az afázia rendszertana. In: Pléh Cs., Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest : Osiris 2004. 586-592. p.
 • Krasznárné Erdős Felícia - Feketéné Gacsó Mária (szerk.): Tanulmányok az afázia témaköréből. Budapest : Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 2005.

Magyarországon az agyi érkatasztrófák előfordulási gyakorisága Európában a legmagasabbak közé tartozik és ez a fiatalabb korcsoportokra (25-54 évesek) is érvényes. A Soros Alapítvány Afázia pályázata lehetővé tette, hogy az afáziával élő emberek logopédiai rehabilitációja három éven keresztül az általános logopédiai ellátottsághoz képest szélesebb körben valósulhasson meg. A pályázatnak része volt a logopédiai terápia biztosítása, a logopédus terapeuták folyamatos továbbképzése, szupervíziója és mentálhigiénés támogatása. A három év tapasztalataiból készült ez a kötet. Az írások szerzői beszédterápiát végző logopédusok és a teljes rehabilitációban együttműködő teamek tagjai: orvosok, pszichológusok, neuropszichológusok, nyelvészek, gyógytornászok, ápolók.

 • Lengyel Endréné: Gyakorló anyag afáziás betegeknek. 2. kiad. [Budapest] : Medicina, cop. 1995
 • Mooréhné Szikszai Klára: A hétköznapok dalai : a művészetek ajándékai az afázia terápia logopédiai gyakorlatában : módszertani mozaikok In: Fejlesztő pedagógia, 14. 6. 2003. - 27-29. p.
 • Osmanné Sági Judit: Az afáziák neurolingvisztikai alapjai. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
 • Póczos Zsuzsanna (összeáll.): Gyakorlatok az afázia otthoni gyógyításához. [Budapest] : Medicina, [1995]
 • Takács László: Beszélj bátran : Oktatóprogram afáziás betegek számára : elektronikus dokumentum (A Beszélj bátran című könyvhöz kapcsolódó oktatóprogram)
 • Takácsné Csór Marianna: Beszélj bátran! - Feladatgyűjtemény az afázia terápiájához. Dunaújváros : Média Mix KFT, 2001

A könyv az agyér katasztrófán átesett betegeknek, azok hozzátartozóinak és a velük foglalkozó logopédusoknak nyújt segítséget. A családtagoknak, a szakembereknek ajánlott témakörök közös feldolgozása során támpontot jelenthet az elveszett kommunikáció újraépítésében. A könyv újdonsága, hogy rajzokkal, szituációs helyzetek ábrázolásával motivál a közlés előhívására és fenntartására.

 

Dysarthria

 • Simonné Nagy Erzsébet: A diszartria kezelése. In: Beszédgyógyítás 1993. 1. 18-23. p.
 • Stepper Magdolna: A beszédfolyamatosság központi idegrendszeri eredetű zavara. In: Beszédgyógyítás 1992. 1. 6-15. p.
 • Stepper Magdolna: A diszartriák funcionális vizsgálata ultrahanggal. In: Beszédgyógyítás 1993. 2-3. 6-12. p.
 • Vecsey Katalin: Dysarthria. Szöveggyűjtemény. Budapest : Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1995.

 

DADOGÁS

 • Balás Eszter: A dadogás komplex művészeti terápiás programja. Budapest : OPI, 1990. (Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez, ISSN 0865-8439 ; 2.)
 • Feketéné Gacsó Mária: A dadogók RIT terápiájáról In: Gyógypedagógiai szemle, 29. ksz. 2001. - 67-70. p.
 • Feketéné Gacsó Mária: Dadogás - RIT : Csoportterápiás eljárás felnőtt dadogók kezelésére. Budapest : ELTE BGYTFK, [1994.]
 • Hirschberg, J.: A dadogásról. In: Orvosi Hetilap, 1965. 106. sz.
 • Juhász Sándor [et. al.]: A rituálinnovatív terápia (RIT) és annak alkalmazása dadogó felnőttek és gyermekek kezelésében. In: Fejlesztő pedagógia, 1993. 3. sz. - 50-53. p.
 • Lajos Péter: Az átszoktatás, a kezesség és a laterális dominancia összefüggései a dadogással. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2000. 3. sz. - 203-207. p.
 • Lajos Péter: A dadogás kognitív terápiája. In: Képzés és Gyakorlat. A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának Folyóirata. 2004. II. évf. 1. szám, 20?22. p.
 • Lajos Péter: Dadogásról mindenkinek. Budapest : Pont Kiadó, 2003.
 • Lajos Péter: A rituálinnovatív terápia (RIT) eredményessége a logopédiában : Dadogó gyerekek, dadogó és hadaró fiatalok változása a terápia hatására : Azonos című kandidátusi értekezés rövidített változata . Budapest : Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1999.
 • Mérei Vera - Vinczéné Bíró Etelka: Dadogás 1. Etimológia és tünettan. Budapest : Tankönyvkiadó,1984.
 • Mérei Vera - Vinczéné Bíró Etelka: Dadogás 2. Terápia. Budapest : Tankönyvkiadó, 1986.
 • Vékássy László: A dadogás kialakulásáról In: Gyógypedagógiai szemle, 28. 3. 2000. - 161-167. p.
 • Vékássy László: A dadogó kezelésének egy eleme: beszéd relaxációba. In: Gyógypedagógiai Szemle, 20. 2. 1992. - 136-141. p.
 • Vékássy László: A dadogó szándékformuláinak egy anyaga: a sürgető idő. In: Gyógypedagógiai Szemle, 20. 3. 1992. - 189-192. p.
 • Vékássy László: Gyógyult dadogók utánvizsgálata In: M. Pszichol. Szle., 29. 1. 1989.  - 37-55. p.
 • Vékássy László: Hatásvonulatok a dadogók élettörténeti adataiban In: Gyógypedagógiai szemle, 30. 2. 2002. - 81-86. p.
 • Vékássy László: Kezelési megoldások : 1. : (dadogó-esettanulmányok) In: Gyógypedagógiai szemle, 29. 4. 2001. - 270-279. p.
 • Vékássy László: Módszer és eredményesség a dadogó kezelésében. In: Fejlesztő pedagógia, 1993. 4. sz. - 10-15. p.

HADARÁS

 • Vassné Kovács Emőke (szerk.): A hadarás. Budapest : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2001.
 • Vassné Kovács Emőke (szerk.): Szemelvények a hadarás témaköréből. Budapest : Tankvk., 1991.
 • Vassné Kovács Emőke, Kassai Ilona: A hadaró beszéd tempója és szünetei  In: Pálhegyi Ferenc (szerk.): A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve : 9. Bp. : BGGYTF, 1980. 387-393. p.
 • Palotás Gábor: Hadarás : (Tumultus sermonis) In: Kovács Emőke - Mérei Ferencné (összeáll.): Tanulmányok a logopédia köréből. Bp. : Tankvk., 1980. 82-87. p.
 • Vékássy László: A hadarás In: Benyó Imréné (szerk.)"... hogy jobban beszéljen ..." Bp. : OPI, 1982 [!1984] 34-35. p.
Az oldal generálása 0.0167 mp alatt befejeződött.